Ylimääräinen yhtiökokous 2018

Biohit Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous vuonna 2018

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsuttiin ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidettiin torstaina 16.8.2018 klo 16:00 alkaen Vanhalla ylioppilastalolla, osoitteessa Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkoi kello 15:00.

Biohit Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouskutsu (2.7.2018)

Uuden ehdotetun hallituksen jäsenen tietoja:

Liu Feng, s. 1972
Hefei Medicine Co., Ltd:n toimitusjohtaja
Ei-riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta

Muu kokemus ja luottamustoimet:

  • Erikoistutkija Anhuin yliopistollisessa sairaalassa
  • Kiinan kansallisen maha- ja suolistosyövän varhaisen toteamisen ja hoidon keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja
  • Kiinan terveydenedistämisrahaston neuvoston jäsen

Vuonna 2013 Liu Feng yhtiöineen ja Biohit Oyj perustivat yhteisyrityksen Biohit Healthcare (Hefei) Co., Ltd. vastaamaan ennaltaehkäisevän hoidon tarpeisiin. Yrityksen pääalue on kehittää teknologisia innovaatioita  vatsa- ja suolistoalueen syöpäkasvainten varhaisen diagnosoinnin edistämiseksi. Biohit Oyj myi osuuden yrityksestä vuonna 2017.


Biohit Oyj                   Yhtiökokouksen 16.8.2018 pöytäkirja

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOU

Aika:         Torstai, 16. elokuuta 2018, klo 16.00 – 16.17

Paikka:       Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki

Läsnä:        Merkittiin, että läsnä olivat paikalla olevien osakkeenomistajien lisäksi hallituksen pu-heenjohtaja Osmo Suovaniemi ja hallituksen jäsen Matti Härkönen sekä toimitusjohta-ja Semi Korpela. Lisäksi kokouksessa oli läsnä hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Liu Feng, kokousvirkailijoita ja yhtiön muuta johtoa. Ääniluettelo, valtakirjat ja lista muista läsnäolijoista (liite 1).

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Osmo Suovaniemi, joka toivotti läsnäolijat tervetul-leiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Markku Korvenmaa, joka kutsui sihteeriksi vara-tuomari Terhi Lehtopolun. 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Riitta Rautakoura ja Jukka Kainulainen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajien päätösesitykset ovat olleet osakkeenomistajien nähtä-vänä yhtiön internetsivuilla 2.7.2018 alkaen eli kaikki vähintään kolme viikkoa ennen yhtiöko-kousta ja yhtiön ilmoituksen mukaan ne pidetään internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä ainakin kolme kuukautta yhtiökokouksen jälkeen. Lisäksi mainittujen asiakirjojen tiedot on julkis-tettu arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla mainittuina päivinä. 

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä määrätyllä ja osakeyhtiölain 5 luvun 19.4 §:ssä säädetyllä tavalla. (Kokouskutsut, liite 2).

Todettiin, että yhtiökokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja näin ollen päätösvaltainen. 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen ääniluettelo oli laadittu ja että ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 2 108 000 kpl A-sarjan osakkeita ja 4 840 686 kpl B-sarjan osakkeita, jotka vastaa-vat 46,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 65,80 prosenttia kaikista äänistä (Ääniluettelo, valtakirjat sekä lista muista läsnäolijoista, liite 1).

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, esittävät yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6). 

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). 

7. Uuden hallituksen jäsenen valitseminen 

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, esittävät yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittujen hallituksen jä-senten lisäksi seuraava henkilö valitaan hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: Toimitusjohtaja Liu Feng Biohit Healthcare (Hefei) Co., Ltd:stä. 

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka varsinaisessa yhtiökokouksessa valittujen hallituksen jäsenten lisäksi toimitusjohtaja Liu Feng Biohit Healthcare (Hefei) Co., Ltd:stä. 

8. Kokouksen päättäminen 

Koska muita asioita ei esitetty kokouksen käsiteltäväksi, päätettiin kokous ja todettiin, että ko-kouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään tiistaina  21.8.2018 yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki.

Vakuudeksi:

_____________________________________   ____________________________________

Markku Korvenmaa                               Terhi Lehtopolku

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

_____________________________________   ____________________________________

Helsingissä, 16. elokuuta 2018

Riitta Rautakoura                                    Jukka Kainulainen


Hallituksen ehdotukset 2018 – 2

Osakkeenomistajien Biohit Oyj:lle ilmoittamat päätösesitykset ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin

Osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle tekevänsä osakkeenomistajien asemassa yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämistä (2.7.2018 julkistetun yhtiökokouskutsun kohdat 6 ja 7) siten kuin alla on esitetty.

6.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, esittävät yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

7. Uuden hallituksen jäsenen valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, esittävät yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittujen hallituksen jäsenten lisäksi seuraava henkilö valitaan hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: Toimitusjohtaja Liu Feng Biohit Healthcare (Hefei) Co., Ltd:stä. 

Helsingissä 2. heinäkuuta 2018

Biohit Oyj

Hallitus