Yhtiökokous 2017

Biohit Oyj:n yhtiökokous vuonna 2017

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsuttiin varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidettiin keskiviikkona 26.4.2017 klo 17:00 alkaen Pörssitalossa, osoitteessa Fabianinkatu, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkoi kello 16:00.

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouskutsu (3.4.2017)

Vuosikertomus (pdf)


Yhtiökokouksen pöytäkirja 2017

Biohit Oyj                              Yhtiökokouksen 26.4.2017 pöytäkirja

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 

Aika:              Keskiviikko, 26. huhtikuuta 2017, klo 17.00 – 18.55
Paikka:           Pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Läsnä: Merkittiin, että läsnä olivat paikalla olevien osakkeenomistajien lisäksi hallituksen pu-heenjohtaja Osmo Suovaniemi ja hallituksen jäsenet Seppo Luode ja Mikko Salaspuro sekä toimitusjohtaja Semi Korpela. Läsnä oli myös yhtiön päävastuullinen tilintarkasta-ja KHT Pasi Karppinen. Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkailijoita ja yhtiön muuta johtoa. Ääniluettelo, valtakirjat ja lista muista läsnäolijoista (liite 1).

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Osmo Suovaniemi, joka toivotti läsnäolijat tervetul-leiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Arto Kukkonen, joka kutsui sihteeriksi varatuo-mari Terhi Lehtopolun. 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Niklas Nordström ja Ulla Tiainen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu sekä hallituksen ja osakkeenomistajien päätösesitykset ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla maanantaista 3.4.2017 alkaen ja tilinpäätös, toimintakertomus ja tilikautta 2016 koskeva tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomista-jien nähtävänä yhtiön internetsivuilla torstaista 23.3.2017 alkaen eli kaikki vähintään kolme viik-koa ennen yhtiökokousta ja yhtiön ilmoituksen mukaan ne pidetään internetsivuilla osakkeen-omistajien nähtävänä ainakin kolme kuukautta yhtiökokouksen jälkeen. Lisäksi mainittujen asia-kirjojen tiedot on julkistettu arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla mainittuina päivinä. Ko-kouskutsun tietoja on lisäksi julkaistu Kauppalehdessä 4.4.2017.

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä määrätyllä ja osakeyhtiölain 5 luvun 19.4 §:ssä säädetyllä tavalla. (Kokouskutsut, liite 2).

Todettiin, että yhtiökokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja näin ollen päätösvaltainen. 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen ääniluettelo oli laadittu ja että ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 2 883 200 kpl A-sarjan osakkeita ja 4 996 761 kpl B-sarjan osakkeita, jotka vastaa-vat 53,61 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 87,97 prosenttia kaikista äänistä (Ääniluettelo, valtakirjat sekä lista muista läsnäolijoista, liite 1).

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus 

Toimitusjohtaja Semi Korpela esitti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (liite 3) sekä antoi toimitusjohtajan katsauksen. 

Merkittiin myös tilintarkastuskertomus esitetyksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen               

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös käsittäen myös konsernitilinpäätöksen esitetyn sisältöisinä.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneen tilikauden tulos kir-jataan voitto- ja tappiotilille. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat (vapaa oma pääoma) 31.12.2016 ovat 5 479 775,77 euroa, josta tilikauden tappio on 2 580 940,29 euroa. Hallitus eh-dottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta.

Päätettiin yksimielisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa ja että tili-kauden tappio 2 580 940,29 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle                

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus edellisen tilikauden osalta.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, esittävät yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5). Edellä mainitut osakkeenomistajat esittävät yhtiökokoukselle myös, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot ovat seuraavat: puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio ja muille halli-tuksen jäsenille myös 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, esittävät yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt valitaan hallitukseen seuraavan varsi-naisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: professori (h.c.) Osmo Suovaniemi, toimitusjohta-ja Franco Aiolfi, professori emeritus Matti Härkönen, professori Stina Syrjänen ja kauppa-neuvos Eero Lehti.

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka professori (h.c.) Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Franco Aiolfi, professori emeritus Matti Härkönen, professori Stina Syrjänen ja kauppaneuvos Eero Lehti.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tämän esittämän laskun mukaan. 

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mu-kaan. 

13. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, esittävät yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Pricewater-houseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tarkastamaan kuluvan tilikauden hallintoa ja tilejä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii tilintarkastaja KHT Pasi Karppinen.

14. Kokouksen päättäminen 

Koska muita asioita ei esitetty kokouksen käsiteltäväksi, päätettiin kokous ja todettiin, että ko-kouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään tiistaina 2.5.2017 yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki.

Vakuudeksi:

______________                    ______________

Arto Kukkonen  Terhi Lehtopolku

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Helsingissä, 26. huhtikuuta 2017

______________                                          ______________

Niklas Nordström                                  Ulla Tiainen Biohit Oyj, osoite:

Laippatie 1, 00880 Helsinki, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0703582-0


Hallituksen ehdotukset 2017

Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen / Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneen tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat (vapaa oma pääoma) 31.12.2016 ovat 5 479 775,77 euroa, josta tilikauden tappio on 2 580 940,29 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen  

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).  Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot ovat seuraavat: puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt valitaan hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: professori (h.c.) Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Franco Aiolfi, professori emeritus Matti Härkönen, professori Stina Syrjänen ja kauppaneuvos Eero Lehti. Lisätietoja jäsenehdokkaista löytyy yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.biohit.fi/sijoittajat.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.