Yhtiökokous 2016

Biohit Oyj:n yhtiökokous vuonna 2016

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsuttiin varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidettiin maanantaina 25.4.2016 klo 15:00 alkaen Royal at Crowne Plazassa, osoitteessa Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkoi kello 14:00. 

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouskutsu (pörssitiedote 31.3.2016)

Biohit Oyj:n vuosikertomus 2015, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen


Yhtiökokouksen pöytäkirja 2016

Biohit Oyj                                                                      Yhtiökokouksen 25.4.2016 pöytäkirja

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika:             Maanantai, 25. huhtikuuta 2016, klo 15.00 –  16.47          

Paikka:         Royal at Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, 00260, Helsinki

Läsnä:          Merkittiin, että läsnä olivat paikalla olevien osakkeenomistajien lisäksi hallituksen puheenjohtaja Osmo Suovaniemi ja hallituksen jäsenet Mikko Salaspuro, Seppo Luode, Franco Aiolfi ja Janina Andersson sekä toimitusjohtaja Semi Korpela. Hallituksen jäsenistä Eero Lehti ei ollut läsnä. Läsnä oli myös yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pasi Karppinen. Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkailijoita ja yhtiön muuta johtoa. Ääniluettelo, valtakirjat ja lista muista läsnäolijoista (liite 1).

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Osmo Suovaniemi, joka toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Arto Kukkonen, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Terhi Lehtopolun.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Niklas Nordström ja Ulla Tiainen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu sekä hallituksen ja osakkeenomistajien päätösesitykset ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla torstaista 31.3.2016 alkaen ja tilinpäätös, toimintakertomus ja tilikautta 2015 koskeva tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla torstaista 24.3.2016 alkaen eli kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja yhtiön ilmoituksen mukaan ne pidetään internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä ainakin kolme kuukautta yhtiökokouksen jälkeen. Lisäksi mainittujen asiakirjojen tiedot on julkistettu arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla mainittuina päivinä. Kokouskutsun tietoja on lisäksi julkaistu Kauppalehdessä 1.4.2016.

 Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä määrätyllä ja osakeyhtiölain 5 luvun 19.4 §:ssä säädetyllä tavalla. (Kokouskutsut, liite 2).

Todettiin, että yhtiökokous oli laillisesti koolle kutsuttu.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen ääniluettelo oli laadittu ja että ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 2 803 510 kpl A-sarjan osakkeita ja 4 736 608 kpl B-sarjan osakkeita, jotka vastaavat 51,30 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 85,36 prosenttia kaikista äänistä (Ääniluettelo, valtakirjat sekä lista muista läsnäolijoista, liite 1).

6.  Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

 Toimitusjohtaja Semi Korpela esitti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (liite 3) sekä antoi toimitusjohtajan katsauksen.

Merkittiin myös tilintarkastuskertomus esitetyksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen        

 Päätettiin yksimielisesti vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös käsittäen myös konsernitilinpäätöksen esitetyn sisältöisinä.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneen tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat (vapaa oma pääoma) 31.12.2015 ovat 6 079 716,06 euroa, josta tilikauden tappio on 3 526 862,99 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta.

Päätettiin yksimielisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa ja että tilikauden tappio 3 526 862,99 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

 Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus edellisen tilikauden osalta.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, esittävät yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6). Edellä mainitut osakkeenomistajat esittävät yhtiökokoukselle myös, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot ovat seuraavat: puheenjohtajalle 1 600 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa. Esitykset vastaavat vuoden 2015 palkkioita.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 600 euron suuruinen kokouspalkkio ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, esittävät yhtiökokoukselle, että seuraavat yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet valitaan hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: professori Osmo Suovaniemi, professori Mikko Salaspuro, kauppaneuvos Eero Lehti, DI Seppo Luode, toimitusjohtaja Franco Aiolfi sekä valtiotieteen maisteri Janina Andersson.

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka professori Osmo Suovaniemi, professori Mikko Salaspuro, kauppaneuvos Eero Lehti, DI Seppo Luode, toimitusjohtaja Franco Aiolfi sekä valtiotieteen maisteri Janina Andersson.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tämän esittämän laskun mukaan.

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, esittävät yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tarkastamaan kuluvan tilikauden hallintoa ja tilejä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii tilintarkastaja Pasi Karppinen.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttaviin erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 26,4 prosenttia yhtiön nykyisistä kaikista B-osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä valtuutus korvaa aiemmat valtuutukset.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 26,4 prosenttia yhtiön nykyisistä kaikista B-osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä valtuutus korvaa aiemmat valtuutukset.

15. Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei esitetty kokouksen käsiteltäväksi, päätettiin kokous ja todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään maanantaina 2.5.2016 yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki.

Vakuudeksi:

_____________________________________             ____________________________________

Arto Kukkonen                                                               Terhi Lehtopolku

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Helsingissä, 25. huhtikuuta 2016

_____________________________________             ____________________________________

Niklas Nordström                                                           Ulla Tiainen


Hallituksen ehdotukset 2016

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen / Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneen tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat (vapaa oma pääoma) 31.12.2015 ovat 6 079 716,06 euroa, josta tilikauden tappio on 3 526 862,99 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen  

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).  Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot ovat seuraavat: puheenjohtajalle 1 600 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että seuraavat yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet valitaan hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: professori Osmo Suovaniemi, professori Mikko Salaspuro, kauppaneuvos Eero Lehti, diplomi-insinööri Seppo Luode ja toimitusjohtaja Franco Aiolfi sekä valtiotieteen maisteri Janina Andersson. Lisätietoja jäsenehdokkaista löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteessa www.biohit.fi/sijoittajat.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutukseen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 26,4 prosenttia yhtiön nykyisistä kaikista B-osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä valtuutus korvaa aiemmat valtuutukset.