Tietosuojaseloste, markkinointirekisteri

1.         Rekisterinpitäjä

Biohit Oyj, Y-tunnus 0703582-0, Laippatie 1, oo880 Helsinki, puh. 09 773 861

2.         Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Semi Korpela, Laippatie 1, oo880 Helsinki, puhelinvaihde 09 773 861

3.         Rekisterin nimi

Biohitin markkinointirekisteri.

4.         Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu (suoramarkkinointitarkoitus), asiakassuhde, asiakkaan suostumus.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää Biohitin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta, kuten myös asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen, käsittely sekä mielipidekyselyiden ja markkinatutkimusten toteuttaminen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Biohitin kumppaneille ja palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

6.         Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot kuten nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite. Sekä muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, kanavakohtainen suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot, suostumukseen perustuvat markkinointiin liittyvät rekisteröityä koskevat muut tunnistetiedot (jos tunnistetieto on kerätty kolmannelta osapuolelta, muu tunnistetieto rajataan lukumääräisesti yhteen tunnistetietoon), sekä palvelun käyttö- ja ostotiedot. Lisäksi asiakkuuteen liittyviä muita tietoja, kuten verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto (IP-osoitteet, laitetiedot, vieraillut sivuilla).

7.         Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan tai kunnes tiedot on pyydetty poistamaan henkilön oikeuksien mukaisesti.

8.         Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkuuteen liittyvien tapahtumien, palveluiden tai palautteiden yhteydessä, Biohitin palveluihin rekisteröidyttäessä, tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Biohitin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, Väestörekisteristä, Asiakasmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista rekistereistä. Tietoja ei kuitenkaan kerätä potilasrekisteristä.

9.         Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Biohitin tai Biohitin lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.

10.      Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

11.      Rekisterin suojauksen periaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia, ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

12.      Profilointi

Osana rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Biohit voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.

13.      Rekisteröidyn oikeudet

13.1    Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus päästä tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Biohitin rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään rekisterinpitäjälle henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna.

13.2    Oikeus vaatia tiedon korjaamista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Mikäli rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään – kohta 2. Kirjallisesti tulee esittää asiakkaan yksilöintiin tarvittavat tiedot.

13.3    Kielto-oikeus

Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Biohit voi kuitenkin kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Henkilö voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin kanavakohtaisesti. Toisaalta hänellä on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa, markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa.

13.4.   Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

13.5.   Oikeus tulla tiedotetuksi

Mikäli henkilötietoihin kohdistuu tietoturvaloukkaus joka todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, ilmoitetaan siitä myös rekisteröidylle.

14.      Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

15.      Rekisteröidyn muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.