Osakepääoma

A-osakkeitaB-osakkeitaOsakkeita yhteensä
Osakkeita, kpl2 975 50012 070 09315 045 593
Osakepääoma, EUR505 8351 844 515,812 350 350,81

Biohit Oyj:n osakepääoma on 2 350 350,81 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 15 045 593, joista 2 975 500 kuuluu sarjaan A ja 12 070 093 kuuluu sarjaan B. B-sarja on pörssinoteerattu.

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. A- ja B-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen A-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Osingonjaossa B-osakkeille maksetaan kaksi (2) prosenttia nimellisarvostaan korkeampaa osinkoa kuin A-osakkeelle. Tätä määräystä sovellettaessa osakkeen nimellisarvona pidetään 0,17 euroa, joka on ollut yhtiön osakkeen nimellisarvo sinä hetkenä, jona yhtiö on päättänyt luopua osakkeen nimellisarvosta.

Yhtiön purkautuessa sulautumisen kautta tai muusta syystä on A- ja B-osakkeiden omistajilla yhtäläinen ja yhtä suuri oikeus purkautumisen johdosta maksettavaan vastikkeeseen. Jos A-osake siirtyy B-osakkeenomistajalle tai yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan ilmoitettava siitä viipymättä hallitukselle ja A-osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake yhtiöjärjestyksessä määrätyillä ehdoilla. A-sarjaan kuuluva osake voidaan A-sarjan osakkeenomistajan pyynnöstä hallituksen päätöksellä muuntaa B-sarjan osakkeeksi siten, että yhdellä A-sarjan osakkeella saa yhden B-sarjan osakkeen.