Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön riskeistä merkittävimpiä ovat onnistuminen uusien markkina-alueiden sekä jakelukanavien valinnassa että kehittämisessä, tuotteiden rekisteröinneissä ja henkilöiden rekrytoinneissa. Lähiajan riskitekijöissä keskeistä on tuotteiden rekisteröinneissä onnistuminen ja oikeiden jakelukanavien valinta. Kansainvälisen politiikan lisääntyneet epävarmuustekijät saattavat vaikuttaa liiketoimintaan epäsuotuisasti, erityisesti Lähi-Idän tilanne ja Brexit. Koronavirus (2019-nCoV) epidemian laajenemisella voi olla negatiivinen vaikutus liiketoimintaamme Kiinassa.

Tuotteiden rekisteröintiprosessin kesto vaihtelee markkina-alueittain. Tästä johtuen ei voida tarkkaan arvioida, kuinka paljon viranomaisten käsittelyaikaa kuluu, ennen kuin rekisteröinnit näillä alueilla on saatu päätökseen ja myynti voi alkaa. Rekisteröintiprosessi on jakelijan vastuulla.

Yhtiön likvidien varojen sijoitustoiminnan päämääränä on saavuttaa tuottoa erittäin vähäisellä pääoman menettämisen riskillä. Sijoitussalkku koostuu talletuksista, rahamarkkinasijoituksista ja yrityslainoista. Olennaista on sijoitusten riittävä hajauttaminen omaisuusluokkien, sijoitusinstrumenttien ja vastapuolien kesken. Yhtiön sijoitussalkku on altis korkoriskille, jota hallitaan muuttamalla tarvittaessa salkun duraatiota. Yhden prosenttiyksikön nousu yleisessä korkotasossa vaikuttaisi 0,1 milj. euroa negatiivisesti sijoitussalkun arvoon.

Yhtiön sijoitus listaamattomaan Genetic Analysis AS:n osakkeisiin on altis muutoksille kolmansien osapuolien välillä tehtyjen markkinaehtoisten kauppojen arvostustasoissa. 30 % arvonalennus Genetic Analysis AS:n osakkeiden arvostuksessa vaikuttaisi konsernin laajaan tulokseen 1,2 milj. euroa ennen veroja. Sijoitus Genetic Analysis AS osakkeeseen on altis myös euro/NOK valuuttakurssin muutoksille. Lisäksi Genetic Analysis AS:n toiminta on riippuvainen ulkoisen rahoituksen varmistamisesta. Genetic Analysis AS:n arvonmuutokset eivät vaikuta yhtiön kassavirtaan.

Liiketoiminnan asiakaskunta on laajalti hajautettu, joskin Kiinan GastroPanel® -myynti muodostaa yhtiölle merkittävän yksittäisen asiakkuuden ja siten riippuvuuden tämän liiketoimintasuhteen jatkuvuudesta Kiinassa. Muutoin yhtiö ei ole merkittävästi riippuvainen yksittäisistä asiakkaista tai toimituksista. Suurin osa yhtiön liiketoiminnasta on euromääräistä, eikä kurssivaihtelun välillisillä vaikutuksilla arvioida olevan olennaista merkitystä.