Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön riskeistä merkittävimpiä ovat koronaviruspandemian (SARS-CoV-2) pitkittyminen, onnistuminen tuotteiden rekisteröinnissä, uusien markkina-alueiden ja jakelukanavien valinnassa sekä kehittämisessä. Lisäksi riskinä mainittakoon onnistuminen henkilöiden rekrytoinneissa.

Lähiajan riskitekijöissä keskeistä on Biohitin tuotteiden kysynnän normalisoituminen ja tuotteiden rekisteröinneissä onnistuminen. Kansainvälisen politiikan lisääntyneet epävarmuustekijät saattavat vaikuttaa liiketoimintaan epäsuotuisasti. Myös uusien EU-asetusten 2021 (MDR) ja 2022 (IVDR) edellyttämien muutosten läpivienti Biohitin tuoteportfoliossa ja prosesseissa on keskeistä lyhyellä aikavälillä, jotta nykyisten tuotteiden myynti voi jatkua.

COVID-19-pandemian pitkittyminen voi lisätä luottotappioriskejä yhtiön kansainvälisen jakelijaverkoston osalta. Myös COVID-19-pandemiasta johtuvan komponenttipulan jatkumisella voi olla negatiivinen vaikutus Biohitin myyntiin.

Tuotteiden rekisteröintiprosessin kesto vaihtelee markkina-alueittain. Tästä johtuen ei voida tarkkaan arvioida, kuinka paljon viranomaisten käsittelyaikaa kuluu, ennen kuin rekisteröinnit näillä alueilla on saatu päätökseen ja myynti voi alkaa. Rekisteröintiprosessi on jakelijan vastuulla.

Yhtiön likvidien varojen sijoitustoiminnan päämääränä on saavuttaa tuottoa erittäin vähäisellä pääoman menettämisen riskillä. Sijoitussalkku koostuu talletuksista, rahamarkkinasijoituksista ja yrityslainoista. Olennaista on sijoitusten riittävä hajauttaminen omaisuusluokkien, sijoitusinstrumenttien ja vastapuolien kesken. Yhtiön sijoitussalkku on altis korkoriskille, jota hallitaan muuttamalla tarvittaessa salkun duraatiota. Lisäksi mahdollinen rahoitusmarkkinoiden epävakaus vaikuttaa negatiivisesti sijoitusten arvoon. 

Yhtiön sijoitus listaamattoman norjalaiseen Genetic Analysis AS:n osakkeisiin on altis muutoksille kolmansien osapuolien välillä tehtyjen markkinaehtoisten kauppojen arvostustasoissa. 30 %:n arvonalennus Genetic Analysis AS:n osakkeiden arvostuksessa vaikuttaisi konsernin laajaan tulokseen 0,2 milj. euroa ennen veroja. Sijoitus Genetic Analysis AS osakkeeseen on altis myös euro/NOK valuuttakurssin muutoksille. Lisäksi Genetic Analysis AS:n toiminta on edelleen riippuvainen ulkoisen rahoituksen varmistamisesta. Genetic Analysis AS:n arvonmuutokset eivät vaikuta yhtiön kassavirtaan.

Liiketoiminnan asiakaskunta on laajalti hajautettu, joskin Kiinan GastroPanel®-myynti muodostaa yhtiölle merkittävän yksittäisen asiakkuuden ja siten riippuvuuden tämän liiketoiminnan menestymisestä Kiinassa. Muutoin yhtiö ei ole merkittävästi riippuvainen yksittäisistä asiakkaista tai toimituksista. Suurin osa yhtiön liiketoiminnasta on euromääräistä, eikä kurssivaihtelun välillisillä vaikutuksilla arvioida olevan olennaista merkitystä.