Palkitseminen

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti 24.4.2019 pitämässään varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euron suuruinen kokouskohtainen palkkio.

Toimitusjohtaja ja yhtiön muun johto

Toimitusjohtajan palkkion ja hänen palvelussuhteen ehdot vahvistaa hallitus. Toimitusjohtajalle ei ole sovittu irtisanomiskorvausta.

Biohitin johtoryhmien jäsenten palkkiot ja työsuhteen ehdot vahvistaa hallitus. Biohitin hallitus vahvistaa johtoryhmien jäsenten sekä toimitusjohtajan tulospalkkion perusteet. Tulospalkkiot määräytyvät henkilön vastuualueeseen kuuluvan liiketoiminnan liikevaihdon ja tuloksen kehityksen perusteella. Tulospalkkioiden enimmäismäärät riippuvat henkilön kuukausipalkasta ja vastaavat enimmillään 40 % vuosipalkasta. Vuodelta 2018 toimitusjohtajalle ja johtoryhmien jäsenille ei ole maksettu tulospalkkiota.

Tytäryhtiöiden johdon palkkiot sekä tulossidonnaiset kannustinpalkkiot vahvistaa Biohit Oyj:n toimitusjohtaja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tulossidonnaiset kannustinpalkkiot perustuvat kunkin yksikön eri tuotesegmenttien myynnin ja tuloksen kehitykseen.

Biohitissä otettiin vuonna 2013 käyttöön kannustinjärjestelmä, jossa yhtiön johdolle ja työntekijöille myönnettiin mahdollisuus yhtiön osakeoptioihin. Optio-oikeuksilla merkittiin vuonna 2019 yhteensä 93 552 yhtiön uutta B osaketta. Osakkeen merkintähinta kyseisillä optio-oikeuksilla oli 2,2766 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksilla I 2013B osakkeiden merkintäaika alkoi 1.6.2015 ja päättyi 31.5.2019.

Vuodelle 2020 ei ole voimassa uusia optio-ohjelmia. Vuonna 2020 toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä kuuluvat kannustejärjestelmään, joka perustuu vuosittaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteet perustuvat pääasiassa yhtiön liikevaihto- ja tulostavoitteisiin. Johdon palkkioiden tavoitetasot on asetettu niin, että bonukset muodostavat 20 % kokonaiskompensaatiosta. Biohit Oyj:n hallitus asettaa ja hyväksyy toimitusjohtajan ja johtoryhmän taloudelliset tavoitteet vuosittain.

Eläkejärjestelyt

Konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa ei ole tehty lakisääteisistä eläke-eduista poikkeavia sopimuksia.

Palkkiot ja muut etuisuudet 2019

31.12.2019 päättyneen tilikauden aikana emoyhtiön hallituksen jäsenille maksettiin hallituspalkkioita yhteensä 50 000 euroa (36 000 euroa vuonna 2018).

Toimitusjohtaja Semi Korpelalle on maksettu luontaisetuineen 204 000 euroa (202 000 euroa vuonna 2018). Osmo Suovaniemelle tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä on maksettu luontaisetuineen 209 000 euroa (213 000 euroa vuonna 2018).

Muiden johtoryhmäjäsenten yhteenlasketut palkat olivat luontaisetuineen 393 000 euroa (524 000 euroa vuonna 2018).