Palkitseminen

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti 25.4.2018 pitämässään varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euron suuruinen kokouskohtainen palkkio.

Toimitusjohtaja ja yhtiön muun johto

Toimitusjohtajan palkkion ja hänen palvelussuhteen ehdot vahvistaa hallitus. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika ja irtisanomisajan palkka määräytyvät työsopimuslain mukaan.

Biohitin johtoryhmien jäsenten palkkiot ja työsuhteen ehdot vahvistaa toimitusjohtaja. Biohitin hallitus vahvistaa johtoryhmien jäsenten sekä toimitusjohtajan tulospalkkion perusteet. Tulospalkkiot määräytyvät henkilön vastuualueeseen kuuluvan liiketoiminnan liikevaihdon ja tuloksen kehityksen perusteella. Tulospalkkioiden enimmäismäärät riippuvat henkilön kuukausipalkasta ja vastaavat enimmillään 40 % vuosipalkasta. Vuodelta 2018 toimitusjohtajalle ja johtoryhmien jäsenille ei ole maksettu tulospalkkiota.

Tytäryhtiöiden johdon palkkiot sekä tulossidonnaiset kannustinpalkkiot vahvistaa Biohit Oyj:n toimitusjohtaja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tulossidonnaiset kannustinpalkkiot perustuvat kunkin yksikön eri tuotesegmenttien myynnin ja tuloksen kehitykseen.

Biohitissä otettiin vuonna 2013 käyttöön kannustinjärjestelmä, jossa yhtiön johdolle ja työntekijöille myönnettiin mahdollisuus yhtiön osakeoptioihin. Optio-oikeuksilla merkittiin vuonna 2018 yhteensä 65 198 yhtiön uutta B-osaketta. Osakkeen merkintähinta kyseisillä optio-oikeuksilla oli 2,2766 euroa osakkeelta. 31.12.2018 ulkona olevia optio-oikeuksia oli 113 552 kpl. Optio-oikeudet tulee optio-ohjelman ehtojen mukaan merkitä 31.5.2019 mennessä. Optio-ohjelman ehtojen mukaan ansaitut optio-oikeudet voidaan toteuttaa tai luovuttaa eteenpäin.

Vuodelle 2019 ei ole voimassa uusia optio-ohjelmia. Vuonna 2019 toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä kuuluvat kannustejärjestelmään, joka perustuu vuosittaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteet perustuvat pääasiassa yhtiön liikevaihto- ja tulostavoitteisiin. Johdon palkkioiden tavoitetasot on asetettu niin, että bonukset muodostavat 20 % kokonaiskompensaatiosta. Biohit Oyj:n hallitus asettaa ja hyväksyy toimitusjohtajan ja johtoryhmän taloudelliset tavoitteet vuosittain.

Eläkejärjestelyt

Konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa ei ole tehty lakisääteisistä eläke-eduista poikkeavia sopimuksia.

Palkkiot ja muut etuisuudet 2018

31.12.2018 päättyneen tilikauden aikana emoyhtiön hallituksen jäsenille maksettiin hallituspalkkioita yhteensä 36 000 euroa (33 100 euroa vuonna 2017).

Toimitusjohtaja Semi Korpelalle on maksettu luontaisetuineen 202 000 euroa (202 00 euroa vuonna 2017). Osmo Suovaniemelle tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä on maksettu luontaisetuineen 213 000 euroa (201 000 euroa vuonna 2017).

Muiden johtoryhmäjäsenten yhteenlasketut palkat olivat luontaisetuineen 524 000 euroa ( 553 000 euroa vuonna 2017).