Hallitus

Biohitin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-7 yhtiökokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä. Hallituskokoonpanoa koskeva ehdotus valmistellaan hallituksessa. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta hallinnointikoodin 15 edellyttämällä tavoin. Hallituksen jäsenen on annettava hallitukselle hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi riittävät tiedot sekä tiedon niissä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. 1.1.2010 jälkeen valittavien hallitusten kokoonpanossa on lisäksi oltava edustettuna molempia sukupuolia.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot löytyvät sivuilta Konsernin johto ja osakeomistukset sivulta Sisäpiirirekisteri.

Hallituksen tehtävät

  • Hallitus huolehtii Biohitin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen vastuualueeseen kuuluu siten hallituksen vahvistaman kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti huolehtia seuraavista tehtävistä:
  • Huolehtia osakasarvon kehittämisestä.
  • Huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.
  • Hyväksyä Biohit Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus päättyneeltä tilikaudelta.
  • Hyväksyä osavuosikatsaus vuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopussa päättyviltä jaksoilta.
  • Päättää Biohitin liiketoimintasuunnitelmasta, budjetista ja investointisuunnitelmasta.
  • Päättää Biohitin rahoituspolitiikasta ja riskienhallintapolitiikasta.
  • Vahvistaa johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät.
  • Nimittää yhtiön toimitusjohtaja.
  • Päättää Biohitin strategiasta, organisaation rakenteesta, investoinneista sekä muista laajakantoisista ja merkittävistä asioista.

Hallituksen päätöksenteko perustuu yhtiön operatiivisen johdon laatimiin raportteihin konsernin ja sen eri liiketoimintayksiköiden toiminnan kehityksestä.

Hallituksen kokoukset ja itsearviointi

Hallituksen koollekutsumisesta ja hallituksen työskentelyn järjestämisestä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa eli 10-12 kertaa vuodessa ja kokousten ajankohdat vahvistetaan ennakkoon koko toimikaudeksi. Tarvittaessa hallitus kokoontuu useamminkin sekä järjestää tarvittaessa puhelinkokouksia.
Hallitus arvioi kerran vuodessa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arvio toteutetaan itsearviointina ja arvio käsitellään hallituksen kokouksessa.

Yhtiön hallitus päättää sisäisestä tehtävänjaosta siten, että hallituksen jäsenten eritysosaaminen ja kokemus tulevat parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä.

Biohitin liiketoiminnan laajuus ei edellytä erillisen hallituksen tarkastusvaliokunnan perustamista eikä hallituksen toimintaa tehostamaan ole perustettu muitakaan erillisiä valiokuntia.