Löydä lähin jakelijasi

Sijainti:
Tyyppi:
Tekstihaku:
Username:
Password:
Forgot password?

Potilasrekisteri

BIOHIT OYJ POTILASREKISTERI (Tietosuojaseloste Henkilötietolaki 523/1999)

1. Rekisterin pitäjä
Biohit Oyj, Y-tunnus 0703582-0, Laippatie 1, 00880 Helsinki, 09 773 861

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Semi Korpela, Laippatie 1, 00880 Helsinki, 09 773 861

3. Rekisterin nimi
Potilasrekisteri

4. Henkilötietojen käsitteln tarkoitus
Henkilön tutkimustulosten kirjaaminen, lausunnot ja seuranta. Yhteydenotot. Tulosten ja laskun lähettäminen. Yksityisestä terveydenhuoltotoiminnasta annettujen säädösten ja määräysten toteuttaminen. Potilasrekisteritietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty, ellei muussa laissa ole toisin säädetty.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, syntymäaika (henkilötunnus), osoite, muut potilaan ilmoittamat yhteystiedot sekä tutkimustiedot. Mahdollisesti ajanvaraustiedot. Tutkimusta koskevat yhteys- ja laskutustiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Potilaan ilmoittamat sekä tutkimusten yhteydessä muodostuneet tiedot ja vastaukset. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaalle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Potilastietoja voidaan luovuttaa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §) potilaan suostumuksella; jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei siirretä.

9. Tietojen suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään Biohit Oyj yrityksessä.  Aineisto säilytetään lukituissa (paloturvallisissa) kaapeissa. Pääsyoikeus on rajattu vain niille henkilöille, joiden sinne tulee työnsä hoitamisen puolesta päästä.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Sähköisesti talletetut tiedot ovat sellaisessa yrityksen verkkokansiossa, jonne pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden sinne tulee työnsä hoitamisen puolesta päästä. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Palvelimet, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Tiloihin pääsy on rajoitettu.

10. Tarkastusoikeus
Potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot (henkilötietolaki 26 §). Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä, ja se voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle ja toimitetaan kohdan 2 yhteyshenkilölle. Potilaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeutta koskevat asiat käsittelee ja ratkaisee asianomainen terveydenhuollon ammattihenkilö.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Potiaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava Biohit Oyj:lle. Korjauspyyntö on toimitettava rekisterinpitäjälle. Potilaan henkilöllisyydestä varmistutaan korjauspyynnön toimittamisen yhteydessä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö etämyyntiä, suoramarkkinointia tai mielipidetutkimuksia silmälläpitäen.